CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2013 – 2015 (TT)

CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2013 – 2015 (TT)

vinasc-city-47

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật, chuẩn mực, chế độ kế toán và kiểm toán.

4.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật, chuẩn mực, chế độ kế toán và kiểm
toán; tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
b) Cơ quan phối hợp: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, các cơ quan, đơn vị có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.
4.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán:
Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán trong nền kinh tế quốc dân thông qua việc
nâng dần tần suất kiểm tra, tăng số lượng doanh nghiệp được kiểm tra (kể cả kiểm tra định kỳ và
kiểm tra theo vụ việc), hoàn thiện cách thức kiểm tra và tự kiểm tra, hoàn thiện bảng chấm điểm
(kể cả hệ thống và kỹ thuật) theo các chuẩn mực kiểm toán mới ban hành và tăng cường xử phạt
vi phạm theo Nghị định xử phạt về kế toán, kiểm toán độc lập.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.
b) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

Củng cố tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán.
Lập Đề án củng cố tổ chức bộ máy của Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán thành Đơn vị quản lý
theo lĩnh vực với chức năng vừa hoạch định chính sách, vừa thực hiện quản lý, giám sát kế toán,
kiểm toán.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có
liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.