CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2013 – 2015 (TT)

CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2013 – 2015 (TT)

vinasc-city-59

Tăng cường mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của kế toán, kiểm toán Việt Nam:

7.1. Tăng cường mối quan hệ với các nước và các tổ chức nghề nghiệp quốc tế cũng như trong
các nước ASEAN… về kế toán, kiểm toán và làm thành viên của Tổ chức quốc tế, khu vực. Thực
hiện các cam kết quốc tế, ASEAN.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt
Nam.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
7.2. Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp kế toán,
kiểm toán Việt Nam tiến dần đến sự phát triển chung của kế toán, kiểm toán Thế giới, khu vực.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, các Hội nghề nghiệp kế toán,
kiểm toán Việt Nam.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

Đẩy mạnh sự phát triển các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong
nước trở thành tổ chức tự quản.
Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
theo hướng tự quản, đảm bảo phát huy tối đa vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong việc duy
trì đạo đức nghề nghiệp và phát triển trình độ chuyên môn cho đội ngũ kế toán viên, kiểm toán
viên.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt
Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.