CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2013 – 2015

CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2013 – 2015

vinasc-city-47

Phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán.

3.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

3.1.1. Xây dựng Đề án mở rộng quy mô, số lượng và chất lượng các doanh nghiệp cung cấp dịch
vụ kế toán thông qua hoàn thiện cơ chế và điều kiện hành nghề, tăng cường đội ngũ kế toán viên
hành nghề và đẩy mạnh kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên
hành nghề Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
3.1.2. Xây dựng Đề án nâng cao năng lực, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường lực lượng, nâng
cấp hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở vật chất kỹ thuật cho Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm
toán nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động kế toán nói chung và hoạt động hành
nghề kế toán nói riêng.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên
hành nghề Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

3.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán:
3.2.1. Xây dựng Đề án mở rộng quy mô, số lượng và chất lượng các doanh nghiệp dịch vụ kiểm
toán thông qua việc hoàn thiện cơ chế và điều kiện hành nghề, tăng cường đội ngũ kiểm toán
viên hành nghề và đẩy mạnh kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên
hành nghề Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
3.2.2. Xây dựng Đề án triển khai quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý, cấp Giấy Chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán và Giấy chứng nhận đăng
ký hành nghề kiểm toán cho kiểm toán viên hành nghề theo quy định của Luật Kiểm toán độc
lập.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, các đơn vị có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013; Tiếp tục hoàn thiện: Năm 2014 – 2015.

3.2.3. Xây dựng Đề án đổi mới cách thức tổ chức ôn, thi, cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và
Chứng chỉ hành nghề kế toán.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, các đơn vị có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 – 2015.