Câu hỏi trắc nghiệm về hoá đơn, chứng từ| Trắc nghiệm hoá đơn| Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu các câu hỏi trắc nghiệm về hoá đơn, chứng từ

Câu 1 :
Trường hợp nào sau đây được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn?
A . Sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hoá hàng hoá, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hoá, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hoá nhưng không kê khai nộp thuế.
B . Sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hoá, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hoá, dịch vụ mua vào không có chứng từ.
C . Hoá đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hoá, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hoá đơn.
D . Tất cả.
A B C D

Câu 2 :
Hoá đơn giả là hoá đơn ?

A . Hoá đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác.
B . Hoá đơn được in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hoá đơn.
C . Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng.
D . Câu A và B đúng
A B C D

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Câu 3 : Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn ?

A . Hoá đơn giả.
B . Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng
C . Hoá đơn hết giá trị sử dụng.
D . Tất cả.
A B C D

Câu 4 :
Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì xử lý như thế nào ?

A . Phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn.
B . Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
C . Người bán và người mua phải lập biên bản ghi rõ sai sót; người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ nội dung cần điều chỉnh cho hoá đơn số…, ký hiệu…(đã lập sai)
A B C

Câu 5 :
Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, ( người bán và người mua chưa kê khai thuế ) nếu phát hiện sai phải xử lý như thế nào ?

A . Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
B . Phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
C . Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.
A B C

Câu 6 :
Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, phải xử lý như thế nào ?

A . Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.
B . Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai
C . Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót
A B C

Câu 7 :
Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm theo hoá đơn ?

Đúng Sai

Câu 8 :
Trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn cho dù người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Đúng Sai

Câu 9 :
Nhà thầu nước ngoài; Ban quản lý dự án được mua hoá đơn của cơ quan thuế ?

Đúng Sai

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Câu 10 :
Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng đúng hay sai?

Đúng Sai

Câu 11 :
Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng đúng hay sai?

Đúng Sai

Câu 12 :
Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng đúng hay sai ?

Đúng Sai

Câu 13 :
Sau ngày 31/3/2011 khi tổ chức, hộ, cá nhân vẫn tiếp tục sử dụng hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành ( vẫn còn tồn). Như vậy các hoá đơn khi sử dụng tiếp kể từ ngày 01/04/2011 có được coi là sử dụng hoá đơn bất hợp pháp không?

A . Bất hợp pháp nếu là hóa đơn tự in
B . Bất hợp pháp nếu không đăng ký hóa đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế
C . Được sử dụng
D . Tất cả đều sai.
A B C D

Câu 14 :
Sau ngày 31/3/2011 khi tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện đăng ký hoá đơn tiếp tục sử dụng, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng thì hoá đơn của các tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/3/2011 có được coi là sử dụng hoá đơn bất hợp pháp không?

A . Bất hợp pháp nếu là hóa đơn do Bộ tài chính phát hành
B . Bất hợp pháp nếu là hóa đơn do Đơn vị tự đặt in
C . Bất hợp pháp nếu là hóa đơn do Đơn vị tự in
D . Bất hợp pháp.
A B C D

Câu 15 :
Cty TNHH May Tín Đạt, mở tờ khai Hải quan số 839/XK, thực xuất khẩu vào ngày 15/03/2011, Do việc đặt in hóa đơn gặp khó khăn, đến ngày 01/04/2011, Cty Tín Đạt mới nhận được hóa đơn do nhà in chuyển đến. Cty lập tức tiền hành lập thông báo phát hành gửi cơ quan thuế, đồng thời kế toán tiến hành lập hóa đơn xuất khẩu cho tờ khai ngày 15/03/2011 nói trên. Hóa đơn lập ngày 01/04/2011. Vậy Doanh thu được ghi nhận vào ngày nào là đúng ?

A . 15/03/2011
B . 31/03/2011
C . 01/04/2011
D . Tât cả đều sai.
A B C D

Câu 16 :
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý không cần thông báo phát hành trước khi sử dụng ?

Đúng Sai

Câu 17 :
Cty TNHH May Tín Đạt, mở tờ khai Hải quan số 839/XK, thực xuất khẩu vào ngày 15/03/2011, Do việc đặt in hóa đơn gặp khó khăn, đến ngày 01/04/2011, Cty Tín Đạt mới nhận được hóa đơn do nhà in chuyển đến. Cty lập tức tiền hành lập thông báo phát hành gửi cơ quan thuế, đồng thời kế toán tiền hành lập hóa đơn xuất khẩu cho tờ khai ngày 15/03/2011 nói trên. Hóa đơn lập ngày 01/04/2011 như vậy đúng hay sai ?

Đúng Sai

Câu 18 :
Doanh nghiệp A là doanh nghiệp vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hoá đơn cho hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu như thề nào ?

A . Sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước, hoá đơn xuất khẩu với hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài
B . Sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho cả 02 hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
C . Sử dụng hoá đơn giá trị xuất khẩu cho cả 02 hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
A B C

Câu 19 :
Văn bản pháp luật nào còn hiệu lực pháp luật ?

A . Thông tư số: 120/2002/TT-BTC
B . Thông tư số: 99/2003/TT-BTC
C . Thông tư số: 16/2010/TT-BTC
D . Thông tư số: 153/2010/TT-BTC
A B C D

dịch vụ kế toán

dịch vụ kế toán

Câu 20 :
Tổ chức, cá nhân bắt đầu sử dụng hóa đơn sau gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cho quan thuế ít nhất là bao nhiêu ngày ? dịch vụ kế toán Vinasc

A . 5 ngày
B . 10 ngày
C . 3 ngày
D . Ngay sau khi gửi thông báo phát hành
A B C D

Câu 21 :
Hoá đơn, chứng từ mua, bán, sử dụng nào dưới đây được coi là không hợp pháp:

A . Mua, bán, sử dụng hoá đơn đã hết giá trị sử dụng.
B . Hoá đơn do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành do cơ quan thuế cung cấp cho các cơ sở kinh doanh.
C . Hoá đơn do các cơ sở kinh doanh tự in để sử dụng theo mẫu quy định và đã được cơ quan Thuế chấp nhận cho sử dụng.
D . Các loại hoá đơn, chứng từ đặc thù khác được phép sử dụng.
A B C D