CÁC GIAO DỊCH VÃNG LAI (TT)

CÁC GIAO DỊCH VÃNG LAI (TT)

vinasc-city-59

Mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh

Người cư trú, người không cư trú khi xuất cảnh, nhập cảnh mang theo
ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt và vàng trên mức quy định của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải thực hiện như sau:
1. Trường hợp nhập cảnh mang trên mức quy định thì phải khai báo hải
quan cửa khẩu;
2. Trường hợp xuất cảnh mang trên mức quy định thì phải khai báo hải
quan cửa khẩu và xuất trình giấy tờ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam.

Đồng tiền sử dụng trong giao dịch vãng lai
Người cư trú được lựa chọn đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và
các đồng tiền khác được tổ chức tín dụng được phép chấp nhận làm đồng tiền
thanh toán trong giao dịch vãng lai.

Đầu tư trực tiếp
1. Việc chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ vào Việt Nam, việc chuyển vốn
đầu tư gốc, lợi nhuận, trả lãi vay và các khoản thu hợp pháp ra nước ngoài phải
được thực hiện thông qua tài khoản ngoại tệ mở tại một tổ chức tín dụng được
phép.
2. Các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam được chuyển đổi thành
ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài thông qua tổ chức tín dụng được phép.
 

 Đầu tư gián tiếp
1. Vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải được chuyển sang đồng Việt Nam để thực
hiện đầu tư.
2. Vốn đầu tư, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam
được chuyển đổi thành ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài thông qua tổ chức tín
dụng được phép.