CÁC GIAO DỊCH VÃNG LAI

CÁC GIAO DỊCH VÃNG LAI

vinasc-city-59

Tự do hoá đối với giao dịch vãng lai

Tất cả các giao dịch thanh toán và chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai
giữa người cư trú và người không cư trú được tự do thực hiện.
Thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ
1. Người cư trú được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để thanh
toán nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ.
2. Người cư trú phải chuyển toàn bộ ngoại tệ có từ việc xuất khẩu hàng
hoá, dịch vụ vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép ở Việt
Nam; trường hợp có nhu cầu giữ lại ngoại tệ ở nước ngoài thì phải được phép
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3. Mọi giao dịch thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập
khẩu hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện thông qua tổ chức tín dụng được phép.

Chuyển tiền một chiều

1. Ngoại tệ của người cư trú là tổ chức ở Việt Nam thu được từ các khoản
chuyển tiền một chiều phải được chuyển vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức
tín dụng được phép hoặc bán cho tổ chức tín dụng được phép.
2. Ngoại tệ của người cư trú là cá nhân ở Việt Nam thu được từ các khoản
chuyển tiền một chiều được sử dụng cho mục đích cất giữ, mang theo người, gửi
vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép hoặc bán cho tổ chức
tín dụng được phép; trường hợp là công dân Việt Nam thì được gửi tiết kiệm
bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép.
3. Người cư trú được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ
cho các nhu cầu hợp pháp.
4. Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài
khoản được chuyển ra nước ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng
đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài.