Các bên liên quan

Các bên liên quan

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

dich-vu-ke-toan-vinasc
Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan
Những thỏa thuận có thể cho thấy các mối quan hệ hoặc giao dịch với các bên liên quan chưa được xác định hoặc thông báo trước đó.
A23. “Thoả thuận” là sự thống nhất một cách chính thức hoặc không chính thức giữa đơn vị và một hoặc nhiều bên khác về các mục đích như:
(1) Xây dựng mối quan hệ kinh doanh thông qua các phương tiện và cơ cấu thích hợp;
(2) Thực hiện các loại giao dịch nhất định theo các điều khoản và điều kiện cụ thể;
(3) Cung cấp các dịch vụ được chỉ định hoặc hỗ trợ tài chính.
Ví dụ về những thoả thuận có thể cho thấy các mối quan hệ hoặc giao dịch với các bên liên quan mà trước đó Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán chưa xác định hoặc thông báo với kiểm toán viên, bao gồm:
(4) Tham gia vào hợp đồng hợp tác với các bên khác mà không thành lập pháp nhân;
(5) Các thỏa thuận cung cấp dịch vụ cho các bên nhất định theo các điều khoản và điều kiện ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của đơn vị;
(6) Các mối quan hệ giữa bên đảm bảo và bên được đảm bảo.
Xác định các giao dịch quan trọng ngoài hoạt động kinh doanh thông thường (hướng dẫn đoạn 16 Chuẩn mực này)
A24. Việc thu thập thêm thông tin về các giao dịch quan trọng ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của đơn vị cho phép kiểm toán viên đánh giá xem liệu có yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận hay không và xác định rủi ro có sai sót trọng yếu, nếu khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng có quy định về các bên liên quan.