Các bên liên quan

Các bên liên quan

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

9D60995BE797E744BB78838FB44D1F53
Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan
Duy trì sự cảnh giác đối với thông tin về các bên liên quan khi xem xét sổ sách hoặc tài liệu
Sổ kế toán hoặc tài liệu mà kiểm toán viên có thể kiểm tra (hướng dẫn đoạn 15 Chuẩn mực này)
A22. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên có thể kiểm tra các sổ kế toán hoặc tài liệu có thể cung cấp thông tin về các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan, ví dụ:
(1) Xác nhận của bên thứ ba mà kiểm toán viên thu thập được (ngoài các xác nhận ngân hàng và xác nhận có giá trị pháp lý);
(2) Các khoản kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp;
(3) Thông tin do đơn vị cung cấp cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền;
(4) Danh sách đăng ký cổ đông để xác định các cổ đông lớn của đơn vị;
(5) Báo cáo của Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về các xung đột lợi ích;
(6) Các hồ sơ về đầu tư và về các chương trình trợ cấp hưu trí của đơn vị;
(7) Các hợp đồng và thoả thuận với thành viên chủ chốt trong Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị đơn vị được kiểm toán;
(8) Các hợp đồng và thoả thuận quan trọng ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của đơn vị;
(9) Các hóa đơn và thư từ của chuyên gia tư vấn của đơn vị;
(10) Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được đơn vị chi trả;
(11) Các hợp đồng quan trọng được đơn vị thỏa thuận lại trong kỳ;
(12) Các báo cáo của kiểm toán nội bộ;
(13) Các tài liệu liên quan tới việc báo cáo của doanh nghiệp với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (ví dụ các bản cáo bạch).