Các bên liên quan và dịch vụ kế toán và tư vấn thuế tại tphcm

Các bên liên quan và dịch vụ kế toán và tư vấn thuế tại tphcm

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Đánh giá về việc hạch toán và thuyết minh các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan đã được xác định dịch vụ kế toán

1. Để đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính theo quy định tại đoạn 10 – 15 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700, kiểm toán viên phải đánh giá liệu (xem hướng dẫn tại đoạn A46 Chuẩn mực này): dịch vụ kế toán

(a) Các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan đã được xác định có được hạch toán và thuyết minh phù hợp theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không (xem hướng dẫn tại đoạn A47 Chuẩn mực này);

(b) Ảnh hưởng của các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan có: dịch vụ kế toán

(i) Làm cho báo cáo tài chính không được phản ánh trung thực và hợp lý (theo khuôn khổ về trình bày hợp lý); hoặc

(ii) Làm cho báo cáo tài chính bị sai lệch (theo khuôn khổ về tuân thủ). dịch vụ kế toán

Giải trình bằng văn bản

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

2. Nếu khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng có quy định về các bên liên quan, kiểm toán viên phải thu thập giải trình bằng văn bản của dịch vụ kế toán

Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi phù hợp), trong đó khẳng định (xem hướng dẫn tại đoạn A48 – A49 Chuẩn mực này): dịch vụ kế toán

(a) Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi phù hợp) đã thông báo cho kiểm toán viên biết về việc xác định các bên liên quan của đơn vị và tất cả các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan mà họ biết;

(b) Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi phù hợp) đã hạch toán và thuyết minh các mối quan hệ và giao dịch này phù hợp theo quy định của khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng. dịch vụ kế toán