Bỏ ít nhất 50% mặt hàng phải KT chuyên ngành trước thông quan, dịch vụ kế toán

Bỏ ít nhất 50% mặt hàng phải KT chuyên ngành trước thông quan, dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Đây là mục tiêu nổi bật được đề ra tại Nghị quyết 117/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017. dịch vụ kế toán

Theo đó, cán bộ quản lý chuyên ngành phải rà soát, sửa đổi biện pháp kiểm tra trước thông quan, sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành.

Bằng cách trên, Chính phủ yêu cầu phải đảm bảo loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 117/NQ-CP (có hiệu lực từ 09/11/2017) còn đưa ra nhiều định hướng phát triển KT – XH trong thời gian sắp tới, đặc biệt là trong việc rà soát, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, đơn cử như:

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

– Tích cực lấy ý kiến các bộ, ngành, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp. dịch vụ kế toán

– Rà soát tổng thể các mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ, logistic và đề xuất mức giá phù hợp và công khai cách tính. dịch vụ kế toán