Bãi bỏ một số quy định của Bộ Công thương về xuất nhập khẩu

Thông tư 28/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. dịch vụ kế toán

Theo đó, thực hiện bãi bỏ một số quy định và văn bản về lĩnh vực xuất nhập khẩu sau đây:

– Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ trở xuống.

– Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2011/TT-BCT;

– Quy định về việc thương nhân thuê kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo;

Ngoài ra, Thông tư 28 cũng bãi bỏ quy định về Điều kiện đối với các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Điều 11, 12, 13, 14 Thông tư 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011. dịch vụ kế toán

Thông tư 28/2017/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.