Tin tức kế toán

Nghĩa vụ của bên giao đại lý

Nghĩa vụ của bên giao đại lý Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các nghĩa vụ sau đây: 1. Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý; 2. Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ; 3. Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý; 4. Hoàn trả choRead More

Chi tiết

Thù lao đại lý

Thù lao đại lý 3. Trường hợp bên giao đại lý không ấn định giá mua, giá bán hàng hoá hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng màRead More

Chi tiết

Hợp đồng đại lý

Hợp đồng đại lý Hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Các hình thức đạiRead More

Chi tiết

Quyền của bên nhận uỷ thác

Quyền của bên nhận uỷ thác Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận uỷ thác có các quyền sau đây: 1. Yêu cầu bên uỷ thác cung cấpRead More

Chi tiết

Hàng hoá uỷ thác

Hàng hoá uỷ thác Tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp đều có thể được uỷ thác mua bán. Hợp đồng uỷ thác Hợp đồng uỷ thác mua bánRead More

Chi tiết

Nghĩa vụ của bên được môi giới

Nghĩa vụ của bên được môi giới Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới có các nghĩa vụ sau đây: 1. Cung cấp các thông tin,Read More

Chi tiết

Quyền hưởng thù lao đại diện

Quyền hưởng thù lao đại diện 1. Bên đại diện được hưởng thù lao đối với hợp đồng được giao kết trong phạm vi đại diện. Quyền được hưởng thùRead More

Chi tiết

Nghĩa vụ của bên đại diện thương nhân

Nghĩa vụ của bên đại diện thương nhân Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại diện có các nghĩa vụ sau đây: 1. Thực hiện các hoạt độngRead More

Chi tiết

Đại diện cho thương nhân

Đại diện cho thương nhân 1. Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi làRead More

Chi tiết

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo thỏaRead More

Chi tiết