Tin tức kế toán

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT)

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT) Tổ chức bộ máy kế toán các cấp Căn cứ khoản 3 Điều 48 của Luật Kế toán, tổ chức bộ máy kế toán các cấp được quy định như sau: 1. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước được tổ chức bộ máy kế toán theo các cấp ngân sách như quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 2. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngânRead More

Chi tiết

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT)

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT) Bố trí, bãi miễn kế toán trưởng Căn cứ khoản 2 Điều 48 của Luật Kế toán, việc bốRead More

Chi tiết

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT)

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT) Thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, thủ tục tiêuRead More

Chi tiết

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT)

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT) Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán,Read More

Chi tiết

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT)

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT) Tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, tài liệuRead More

Chi tiết

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT)

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT)   Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm Căn cứ Điều 40 của Luật KếRead More

Chi tiết

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT)

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT) Nơi lưu trữ tài liệu kế toán Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, nơi lưu trữ tàiRead More

Chi tiết

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT)

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT) Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, loại tài liệuRead More

Chi tiết

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT)

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT) Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán Căn cứ Điều 35 của Luật Kế toán, cơ quanRead More

Chi tiết

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT)

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT) Thời hạn công khai báo cáo tài chính Căn cứ khoản 1 Điều 32 của Luật Kế toán, thờiRead More

Chi tiết