Tin tức kế toán

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau: – Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn có phát sinh thu nhập ngoài địa bàn thực hiện dự án đầuRead More

Chi tiết

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đápRead More

Chi tiết

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiệnRead More

Chi tiết

Thuế TNDN từ hoạt động chưởng nhượng Bất Động Sản

Thuế TNDN từ hoạt động chưởng nhượng Bất Động Sản 2.Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 22% (từ ngàyRead More

Chi tiết

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN KHI TÍNH THUẾ TNDN

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN KHI TÍNH THUẾ TNDN Căn cứ tính thuế b) Chi phí chuyển nhượng bất động sản: b.2) Chi phí chuyển nhượng bấtRead More

Chi tiết

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN KHI TÍNH THUẾ TNDN

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN KHI TÍNH THUẾ TNDN Căn cứ tính thuế b) Chi phí chuyển nhượng bất động sản: b.1) Nguyên tắc xác định chiRead More

Chi tiết

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN KHI TÍNH THUẾ TNDN

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN KHI TÍNH THUẾ TNDN Đối tượng chịu thuế 1. Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất độngRead More

Chi tiết

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khi tính thuế TNDN

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khi tính thuế TNDN 1. Phạm vi áp dụng: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập cóRead More

Chi tiết

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn khi tính thuế TNDN

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn khi tính thuế TNDN 1. Phạm vi áp dụng: – Giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng trườngRead More

Chi tiết

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 1. Phạm vi áp dụng: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phầnRead More

Chi tiết