Tin tức kế toán

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT)

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT) Phí bản quyền, phí giấy phép   1. Phí bản quyền là khoản tiền mà người mua phải trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, để được chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ. a) Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tácRead More

Chi tiết

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT)

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT) Các khoản điều chỉnh cộng   1. Chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:Read More

Chi tiết

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT)

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT) Các khoản điều chỉnh cộng   1. Chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:Read More

Chi tiết

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT)

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT) Phương pháp suy luận 3. Một số trường hợp áp dụng linh hoạt các phương pháp xác định trịRead More

Chi tiết

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT)

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT) Phương pháp suy luận   1. Trường hợp áp dụng: Nếu không xác định được trị giá hải quanRead More

Chi tiết

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT)

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT) Phương pháp trị giá tính toán   2. Căn cứ để xác định trị giá tính toán: Là sốRead More

Chi tiết

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT)

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT) Phương pháp trị giá tính toán   1. Trường hợp áp dụng: Nếu không xác định được trị giáRead More

Chi tiết

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT)

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT) Phương pháp trị giá khấu trừ   1. Trường hợp áp dụng: Nếu không xác định được trị giáRead More

Chi tiết

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT)

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự   b.2) Điều kiện về quãngRead More

Chi tiết

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT)

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN (TT) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt   1. Trường hợp áp dụng:Read More

Chi tiết