Tin tức kế toán

Hoạt động liên tục

Hoạt động liên tục III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Xem xét các đánh giá của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán Các đánh giá, phân tích hỗ trợ của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán và việc xem xét của kiểm toán viên (hướng dẫn đoạn 12 Chuẩn mực này) A7. Đánh giá của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị là yếu tố quan trọng để kiểm toán viên xem xét việc sử dụngRead More

Chi tiết

Kiểm toán các ước tính kế toán

Kiểm toán các ước tính kế toán III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Các thuyết minh liên quan đến ước tính kế toán Thuyết minh về sự không chắc chắn trongRead More

Chi tiết

Hoạt động liên tục

Hoạt động liên tục III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động có liên quan Sự kiện hoặc điều kiện có thể dẫnRead More

Chi tiết

Kiểm toán các ước tính kế toán

Kiểm toán các ước tính kế toán III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Các thuyết minh liên quan đến ước tính kế toán A1. Trong một số trường hợp, khuôn khổRead More

Chi tiết

Hướng dẫn về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau theo luật BHXH

Điều 5. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau 1. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con quyRead More

Chi tiết

Một số nội dung liên quan đến luật việc làm số 38/2013

Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, cácRead More

Chi tiết

Một số nội dung sửa đổi TT 200 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán như sau: 1. Điểm g Khoản 1 Điều 15 ThôngRead More

Chi tiết

VINASC: Dịch vụ kế toán tại KCN Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương

Công ty TNHH Kế toán Và Tư vấn thuế Vinasc giới thiệu dịch vụ kế toán tại Khu công nghiệp Vĩnh Tân, Bình Dương Dịch vụ kế toán tại KCNRead More

Chi tiết

VINASC: Dịch vụ kế toán tại KCN Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH Kế toán Và Tư vấn thuế Vinasc giới thiệu dịch vụ kế toán tại Khu công nghiệp Tân Hiệp, Bình Dương Dịch vụ kế toán tại KCNRead More

Chi tiết

VINASC: Dịch vụ kế toán tại KCN Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH Kế toán Và Tư vấn thuế Vinasc giới thiệu dịch vụ kế toán tại Khu công nghiệp Dầu Tiếng, Bình Dương Dịch vụ kế toán tại KCNRead More

Chi tiết