Tin tức kế toán

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu: Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu: Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Điều 52. Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Dịch vụ kế toán 3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TK 3332) 3.2.2. Phương pháp kế toán thuế tiêu đặc biệt Dịch vụ kế toán a) Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ: – TrườngRead More

Chi tiết

Công ty dịch vụ kế toán: Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Công ty dịch vụ kế toán: Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Điều 52. Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộpRead More

Chi tiết

Dịch vụ kế toán và Điều 39. Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

Dịch vụ kế toán và Điều 39. Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ 1. Kiểm soát nội bộ là việc thiết lập và tổ chức thực hiệnRead More

Chi tiết

Dịch vụ kiểm toán và Nội dung kiểm tra kế toán của công ty dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán và Nội dung kiểm tra kế toán của công ty dịch vụ kiểm toán 1. Nội dung kiểm tra kế toán của công ty dịch vụRead More

Chi tiết

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính_ Điều 32. Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính_ Điều 32. Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính 1. Việc công khai báo cáo tài chính đượcRead More

Chi tiết

Dịch vụ kiểm toán_Điều 30. Báo cáo tài chính nhà nước theo luật kế toán

Dịch vụ kiểm toán_Điều 30. Báo cáo tài chính nhà nước theo luật kế toán 1. Báo cáo tài chính nhà nước được lập trên cơ sở hợp nhất báoRead More

Chi tiết

Dịch vụ kế toán tại tphcm_Điều 28. Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý

Dịch vụ kế toán tại tphcm_Điều 28. Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý 1. Các loại tài sản và nợ phải trả được đánh giá vàRead More

Chi tiết

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu: Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu: Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Điều 52. Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phảiRead More

Chi tiết

Dịch vụ kiểm toán tại tphcm: hướng dẫn nội dung chuẩn mực kiểm toán các tập đoàn

Dịch vụ kiểm toán tại tphcm: hướng dẫn nội dung chuẩn mực kiểm toán các tập đoàn Các đơn vị thành viên là đối tượng phải kiểm toán theo quyRead More

Chi tiết

Dịch vụ kiểm toán và những vấn đề Trao đổi với Ban quản trị tập đoàn, đơn vị kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán và những vấn đề Trao đổi với Ban quản trị tập đoàn, đơn vị kiểm toán 49. Ngoài các vấn đề phải trao đổi theo quyRead More

Chi tiết