Tin tức kế toán

Ưu đãi thuế TNDN

Thuế suất ưu đãi TNDN  3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với: e) Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn; Nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; Sản xuất, khai thác vàRead More

Chi tiết

Các trường hợp được kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN:

Các trường hợp được kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN: a) Đối với dự án đầu tư quy định tại điểm b, điểm cRead More

Chi tiết

Thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm)

Thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trongRead More

Chi tiết

Thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm)

Thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại:Read More

Chi tiết

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu tư mở rộng

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu tư mở rộng 7. Trong cùng một kỳ tính thuế nếu có một khoản thu nhậpRead More

Chi tiết

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng b) Doanh nghiệp đang hoạt động được hưởng ưu đãi thuế có đầuRead More

Chi tiết

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng – Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tốiRead More

Chi tiết

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầuRead More

Chi tiết

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp về dự án đầu tư mới

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp về dự án đầu tư mới d) Đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư màRead More

Chi tiết

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp về dự án đầu tư mới

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp về dự án đầu tư mới a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhậpRead More

Chi tiết