Tin tức kế toán

QUÁ CẢNH HÀNG HÓA (TT)

QUÁ CẢNH HÀNG HÓA (TT) Cửa khẩu và tuyến đường quá cảnh hàng hóa 1. Căn cứ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tuyến đường được vận chuyển hàng hóa quá cảnh. 2. Hàng hóa chỉ được quá cảnh qua các cửa khẩu quốc tế và theo những tuyến đường trên lãnh thổ Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Trong thời gian quá cảnh hàngRead More

Chi tiết

QUÁ CẢNH HÀNG HÓA

QUÁ CẢNH HÀNG HÓA   Cho phép quá cảnh hàng hóa 1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trình Thủ tướngRead More

Chi tiết

TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU

TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU Cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu 1.Read More

Chi tiết

TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU

TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU Kinh doanh tạm nhập, tái xuất 1. Việc thương nhân mua hàng hóa từ một nước đưa vào lãnh thổRead More

Chi tiết

CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO

CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO Giấy chứng nhận lưu hành tự do 1. Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan nhàRead More

Chi tiết

CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA Biện pháp chứng nhận xuất xứ hàng hóa 1. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa bao gồm: a) Giấy chứng nhận xuấtRead More

Chi tiết

QUẢN LÝ THEO GIẤY PHÉP, THEO ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

QUẢN LÝ THEO GIẤY PHÉP, THEO ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Biện pháp quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý theo điều kiện xuất khẩu,Read More

Chi tiết

CHỈ ĐỊNH THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

CHỈ ĐỊNH THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu Chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu là biện pháp doRead More

Chi tiết

CHỈ ĐỊNH CỬA KHẨU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

CHỈ ĐỊNH CỬA KHẨU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Biện pháp chỉ định cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu Chỉ định cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu là biện pháp doRead More

Chi tiết

HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

HẠN NGẠCH THUẾ QUAN Biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 1. Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu là biện pháp do cơRead More

Chi tiết