VI PHẠM VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ (TT)

VI PHẠM VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ (TT)

vinasc-city-59

Vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo
an toàn, bảo mật hoạt động của máy giao dịch tự động.
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Vi phạm đồng tiền thanh toán trên thẻ;
b) Phân biệt mức giá trong thanh toán thẻ, thu phụ phí từ chủ thẻ đối với các giao dịch
thanh toán không đúng quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quy định khác về thanh toán
thẻ qua điểm chấp nhận thẻ.
6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
vi phạm sau đây:
a) Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ, mua bán, tiết lộ, sử dụng trái phép
thông tin thẻ ngân hàng của người khác, làm thẻ giả, thực hiện các giao dịch giả mạo;
b) Phát hành thẻ, thanh toán thẻ không đúng quy định của pháp luật;
c) Thanh toán bù trừ giao dịch thẻ không đúng quy định của pháp luật;
d) Chấp nhận thanh toán thẻ sau khi đã nhận được thông báo về việc thẻ bị từ chối
thanh toán.
7. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
vi phạm sau đây:
a) Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, phá hoại, làm thay đổi trái
phép chương trình phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán; lợi dụng lỗi hệ
thống mạng máy tính để trục lợi;
b) Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh.
8. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Không được ký hợp đồng thanh toán thẻ với các tổ chức thanh toán thẻ khác trong
thời gian chưa khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm Điểm b Khoản 5 Điều này;
b) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi
vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 5, Điểm a Khoản 6 và Khoản 7 Điều này.